Memento Mori

Napa Valley Cabernet Sauvignon

9.73 ratings
9.82 pro ratings
Napa Valley, California, USA
Cabernet Sauvignon
Onion, Shallot, Garlic, Pasta, Venison, Tomato-Based, Potato, Pork, Chocolate & Caramel, White Rice, Mushrooms, Beef, Lamb, Chili & Hot Spicy
Top Notes For
Roy Goble

Wow again

Wow again

Dec 6th, 2020
Roy Goble

Wow

Wow

Nov 19th, 2020
Stephanie Horbaczewski

I’m with the review below- wow again!

I’m with the review below- wow again!

Aug 20th, 2021