Arecibo Message

Dan Frey

Daniel M.

Ghee Yin Tan

Melissa Martin

N. McG.

Sarah Zhou

Yusheng Liao

Zheng Tan