Gary Vaynerchuk Influencer Badge

Joe Stepniewski

Jon Lax

Josh Long

Ryan Sarver

Sandeep Sood

Steve Matthiasson Influencer Badge

Tim Shundo

Vinny Lingham